Νόμος 4688/2020. Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4688/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 101/24.05.2020
Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
Ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων

  1. Στην έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμβάνονται και τα συστήματα υδρομάλαξης ή και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων που διαθέτουν συστήματα ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας (jacuzzi).
  2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. Στο προσωπικό που οφείλουν, κατά τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά καταλύματα, στα οποία λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από λιμενική αρχή.
  3. Κλίνες
    α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.
    β. Για τα καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 1,5 μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
  4. Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη πισίνας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος υδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους-πελάτες ενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου καταλύματος. Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά, σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής, κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες του.
  5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων ναυαγοσωστών πισίνας, η συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων, οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του φαρμακείου που οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 47
Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020, η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), ισχύει για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, από ώρες 10:00 έως 18:00, κατ’ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας για το 2020. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση του εδαφίου α΄ αρχίζει και πριν την 1η.7.2020, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας (λουτρική εγκατάσταση) και της ανάθεσης ναυαγοσωστικής κάλυψης των χώρων σε νομίμως λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Νόμος 4688/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 101/24.05.2020
Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Νόμος 4688/2020. Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4688/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 101/24.05.2020
Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΚΤ)

Άρθρο 1 Σκοπός του μέρους πρώτου – Ορισμοί
Άρθρο 2 Άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας
Άρθρο 3 Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού
Άρθρο 4 Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού
Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 6 Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
Άρθρο 7 Ναυάγια
Άρθρο 8 Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα
Άρθρο 9 Ενημέρωση αρχής για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ και καταδυτικά πάρκα και τέλη φωτογράφισης
Άρθρο 10 Κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών αξιοθέατων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 11 Τροποποιήσεις σε διατάξεις καταδύσεων αναψυχής
Άρθρο 12 Διατάξεις για πλοία αναψυχής
Άρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων περί καταδυτικών πάρκων
Άρθρο 14 Κυρώσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 15 Εναρμόνιση του πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έγκριση μεταβολής των ορίων των Π.Ο.Τ.Α. προς το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ
Άρθρο 16 Μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)
Άρθρο 17 Απόσπαση τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης αυτού/ών ως αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 18 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 19 Εναρμόνιση των Π.Ο.Τ.Α. προς το σύστημα χωρικού σχεδιασμού του Ν. 4447/2016
Άρθρο 20 Εναρμόνιση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδόμησης των Π.Ο.Τ.Α. προς την αντίστοιχη διαδικασία των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ
Άρθρο 21 Εναρμόνιση των διατάξεων για τη μετατόπιση ή κατάργηση με ενσωμάτωση οδών στις εκτάσεις των Π.Ο.Τ.Α. προς τις αντίστοιχες των άλλων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 22 Εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. για τις ελάχιστες αποστάσεις των μη συμβατών χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) για τον καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά των ορίων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 23 Δημιουργία τουριστικών λιμένων
Άρθρο 24 Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας μετά την πάροδο άπρακτης περιόδου
Άρθρο 25 Διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών
Άρθρο 26 Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως αρχή σχεδιασμού για τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό
Άρθρο 27 Ρύθμιση για προβλήτες έμπροσθεν τουριστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 28 Διάγραμμα εμπορικού τουριστικού λιμένα Τούρλου Μυκόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29 Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 30 Λειτουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε συνδυασμό με ξενοδοχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 31 Επεμβάσεις για τη δημιουργία άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 32 Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις
Άρθρο 33 Υπαγωγή γηπέδων γκολφ 9 οπών σε κίνητρα αναπτυξιακής νομοθεσίας
Άρθρο 34 Ρυθμίσεις για τις μεταβιβάσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις διηρημένων ιδιοκτησιών στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
Άρθρο 35 Προϋποθέσεις μεταβιβάσεων και μακροχρόνιων μισθώσεων διηρημένων ιδιοκτησιών στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLAMPING

Άρθρο 36 Πιστοποίηση τουριστικών καταλυμάτων με Σήμα Glamping
Άρθρο 37 Διαδικασία χορήγησης Σήματος Glamping
Άρθρο 38 Πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping και φορείς πιστοποίησης
Άρθρο 39 Μεταβατική περίοδος χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping
Άρθρο 40 Ανάκληση Σήματος Glamping και επιβολή κυρώσεων
Άρθρο 41 Άλλα θέματα χορήγησης Σήματος Glamping

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Άρθρο 42 Καθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
Άρθρο 43 Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα
Άρθρο 44 Καθορισμός του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου
Άρθρο 45 Εξορθολογισμός επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 47 Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
Άρθρο 48 Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)
Άρθρο 49 Κατευθυνόμενες αγορές
Άρθρο 50 Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισμού
Άρθρο 51 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
Άρθρο 52 Οργανωτικά θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
Άρθρο 53 Υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
Άρθρο 54 Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων τηλεϊατρικής στα Ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού -Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
Άρθρο 55 Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 56 Κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών
Άρθρο 57 Ρυθμίσεις τουριστικών γραφείων
Άρθρο 58 ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 59 Τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
Άρθρο 60 Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων
Άρθρο 61 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 63 Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 64 Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης
Άρθρο 65 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
Άρθρο 66 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε Υ/Β του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 67 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 68 Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α ́ 208) η ημερομηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε από την ημερομηνία «31.12.2020».
Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4688/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 101/24.05.2020
Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις