Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρόλυσης άλατος

 1. Σε μηνιαία βάση ελέγχετε τα επίπεδα περιεκτικότητας σε αλάτι ώστε να βρίσκονται μεταξύ 3500ppm και 4500ppm (ένδειξη στο test kit AQUACHECK από 7 έως 8,5).
 2. Σε εβδομαδιαία βάση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στις πλάκες τιτανίου ώστε να είναι καθαρές από επικαθίσεις άλατος. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκέντρωση άλατος, βυθίζετε σε ήπιο διάλυμα υδροχλωρικού οξέως ή του ειδικού καθαριστικού «cell cleaner» για 5 λεπτά και ξεπλένετε πολύ καλά για να επανατοποθετήσετε στο θάλαμο.
  Mπορείτε να αυξήσετε και τη συχνότητα αντίστροφης πολικότητας από το menu του μηχανήματος.
 3.  Σε μηνιαία βάση ελέγχετε τα επίπεδα του σταθεροποιητή CYA ώστε να βρίσκεται μεταξύ 30ppm και 60ppm (εάν βρίσκεται κάτω από αυτό το όριο προσθέστε σταθεροποιητή ή εάν βρίσκεται πάνω από αυτό το όριο συμπληρώστε φρέσκο νερό στην πισίνα).
 4. Σε μηνιαία βάση ελέγχεται τα επίπεδα της αλκαλικότητας ώστε να βρίσκεται μεταξύ 90ppm και 110ppm. Εάν βρίσκεται κάτω από αυτό το όριο προσθέστε διτανθρακική σόδα σε κατάλληλη ποσότητα.
 5. Κατά τη διάρκεια του backwash τα μηχανήματα πρέπει να παραμένουν κλειστά τόσο στην υδραυλική όσο και στην ηλεκτρολογική τους σύνδεση.
 6. Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης αλατιού ή μαγνησίου τα μηχανήματα πρέπει να παραμένουν κλειστά τόσο στην υδραυλική όσο και στην ηλεκτρολογική τους σύνδεση έως ότου διαλυθεί πλήρως το μέσο.
 7. Η ηλεκτρόλυση πρέπει να σβήνει και να αποθηκεύεται καθαρή από επικαθίσεις σε θερμοκρασία νερού χαμηλότερη των 140°C (σε διαφορετική περίπτωση μειώνεται δραστικά ο χρόνος ζωής του κελιού τιτανίου).
 8. Η ηλεκτρόλυση πρέπει να παραμένει κλειστή όταν τα επίπεδα άλατος πέφτουν κάτω από 2500ppm και να τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν ανακτήσει το απαιτούμενο επίπεδο όπως ορίζεται στο (1) (σε διαφορετική περίπτωση μειώνεται δραστικά ο χρόνος ζωής του κελιού τιτανίου).
 9. Σε περίπτωση alarm «low salt» μετρήστε χειροκίνητα πριν συμπληρώσετε. Εάν δεν απαιτείται συμπλήρωμα αλλά η ένδειξη «low salt» επιμένει ανατρέξτε στο εγχειρίδιο επεξηγήσεων και καλέστε τον αντιπρόσωπο.
 10. Ανά τρείς μήνες ο υπολογιστής pH που διαθέτει το μηχάνημα πρέπει να γίνεται βαθμονόμηση, το αισθητήριο να καθαρίζεται και να ελέγχεται για τυχόν φθορές.
 11. Ανά τρείς μήνες ο υπολογιστής Rx που διαθέτει το μηχάνημα πρέπει να γίνεται βαθμονόμηση, το αισθητήριο να καθαρίζεται και να ελέγχεται για τυχόν φθορές.
 12. Υποχρεωτικό είναι τα μηχανήματα που είναι μεγαλύτερα από 35gr/h να συνδέονται με σταθερή παροχή και μόνο η εντολή (L,N) για παραγωγή να δίνεται από την αντλία στην κλέμμα fitration του μηχανήματος. (Σε αυτή τη συνδεσμολογία αφαιρείται το jumper LK2).